มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
      ข่าวประชาสัมพันธ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เตรียมตัวให้พร้อมกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
   ภาพกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ พานักเรียนไปเวียนเทียนเนื่องในวิสาขบูชา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษด้วย"ธาราบำบัด"

บุรีรัมย์รวมใจเป็นหนึ่ง