สรุปแบบบันทึกการสัมภาษณ์ครู

ที่ รายการ มี ไม่มี ร้อยละ ระดับ
1 มีแบบประเมินอย่างเป็นระบบตามรูปแบบของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ใน 7 ขั้นตอน 32 4 88.89 ดีมาก
2 มีประเมินนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- การสังเกต 34 2 94.44 ดีเยี่ยม
- การสอบถาม 32 4 88.89 ดีมาก
- การทดสอบด้วยสถานการณ์จำลอง 30 6 83.33 ดีมาก
- การประเมินชิ้นงาน 32 4 88.89 ดีมาก
3 นำผลประเมินที่ได้ไปพัฒนานักเรียน
- มีการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) 34 2 94.44 ดีเยี่ยม
- มีการจัดทำแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan :IFSP) 29 7 80.56 ดีมาก
- มีการจัดทำแผนการสอนรายบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) 31 5 86.11 ดีมาก

เกณฑ์ระดับคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 0 - 50.00 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.01 -69.99 ระดับคุณภาพ พอใช้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.01 -79.99 ระดับคุณภาพ ดี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00 – 89.99 ระดับคุณภาพ ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.00 - 100 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

สรุปแบบบันทึกการสัมภาษณ์ครู

1. มีแบบประเมินอย่างเป็นระบบตามรูปแบบของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) ใน 7 ขั้นตอน

2. มีประเมินนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

3. นำผลประเมินที่ได้ไปพัฒนานักเรียน