แบบสอบถามการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การกรอกข้อมูลโปรแกรม SET และโปรแกรม IEP Online

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1.กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ
1.2 ความเหมาะสมของสถานที่
1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา
1.4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัด
1.5 การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม
2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร/ผู้ประสานงาน
2.1 ความรอบรู้ ในเนื้อหาของวิทยากร
2.2 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
2.3 การตอบคำถาม
2.4 ความเหมาะสมของวิทยากร ในภาพรวม
3. การอำนวยความสะดวก
3.1 เอกสาร
3.2 โสตทัศนูปกรณ์
3.3 เจ้าหน้าที่สนับสนุน
3.4 อาหาร,เครื่องดื่มและสถานที่
4. คุณภาพการให้บริการ
4.1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการประชุม
4.2 ท่านสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปใช้ในการเรียน/การปฏิบัติงาน
4.3 สิ่งที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่านหรือไม่
4.4 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม
4.5 โครงการ/กิจกรรมในหลักสูตรเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่านหรือไม่
4.6 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
5. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ

ส่วนที่ 3

3.1 สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการฝึกอบรม/สัมมนาครั้งนี้

3.2 สิ่งที่ควรเสนอแนะนำไปพัฒนาการฝึกอบรม/สัมมนาในโอกาสต่อไป