มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ข่าวกิจกรรมล่าสุด

😊💞🎉... ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
👉 รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้อำนวยการ

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์