มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
   ข้อมูลบุคลากร

นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์

ครู คศ.2

นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ

ครู คศ.2

นายวิฑูรย์ มั่งมี

ครู คศ.1

นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น

ครู คศ.1

นายเรวัต สีน้ำเงิน

ครู คศ.1

นางสาววัชราภรณ์ แก้วแสน

ครู คศ.1

นางยุวดี ด้วงทา

ครู คศ.1

นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุล

ครู คศ.1

นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์

ครู คศ.1

นางสาวปณิตา วงษ์คำ

ครู คศ.1

นางสาวปรีดาวรรณ ศรีพลแท่น

ครู คศ. 1

นางสาวยุวลักษณ์ ศรีแนน

ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิกา พาบุดดา

ครูผู้ช่วย

นายรบชัย บัวทอง

ครูผู้ช่วย

นางรุ่งณภา สุภาพรม

ครูผู้ช่วย

นายชนพณ สุขแจ่ม

ครูผู้ช่วย

นางสาววิชชาพร ศรสาลิ

ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริยา คำมงคล

ครูผู้ช่วย

นางสาววิสา ญาณอุบล

ครูผู้ช่วย

ผู้อำนวยการ

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์