มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
   ข้อมูลบุคลากร

นายณัฎฐภูมิ สุระศร

ครูผู้สอน

นายเชาวลิต สุรัติมงคล

ครูผู้สอน

นางสาวสิริวรรณ วิเศษวงษา

ครูผู้สอน

นางสาวฐายิกา สุขแสวง

ครูผู้สอน

นางสาวสุภัทรา ขอนรัมย์

ครูผู้สอน

นายไพศาล ห้องหนองซำ

ครูผู้สอน

นางสาวจิตตินันทน์ นัยเนตร

ครูผู้สอน

ผู้อำนวยการ

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์