มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
   ข้อมูลบุคลากร

นายศิริศักดิ์ ดวงน้อย

ผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ

นายขวัญชัย ทุมนานอก

ผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ

นางสาวอัมพร ใหญ่เลิศ

ผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ

นายอาทิตย์ คะเย็นรัมย์

ผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ

ผู้อำนวยการ

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์