มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
   ข้อมูลบุคลากร

นายศัตรูพ่าย พ่อค้า

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมณฑกานต์ พันธ์ศรี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวบุหลัน อันไธสง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายกิติ เรื่องไพศาล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางดวงพร จะโรรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางวรรณณิกา พิศภิรมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายมนตรี รอดประสิทธิ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอัครวัฒน์ สุทธิ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางมณเฑียร เพชรเลิศ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสุวรรณา มะโนบาล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววลัยลักษณ์ คุณรักษ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวอุมาพร มีลา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสุรศักดิ์ ประเสริฐสวัสดิ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายณัฐพล อุทุมพร

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววัชราภรณ์ ผลโธสง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวีระวัฒน์ จิรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางวัชรินทร์ ยานุทัย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวเสาวลักษณ์ สีสิ่ว

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางเบ็ญ ทุมนานอก

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสมาน ปักเสติ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายกิตติศักดิ์ เจริญรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอธิชาติ บัวแย้ม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางภัทรมณี ยิ่งประโคน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางอธิชา ทัตสอย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางปุณยวี ชนุดรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวปณิสรา พรมศรี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพิชญา ธงชัย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพัชรี ทองชมภู

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางพรสวรรค์ ชุดพิมาย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางศิริวรรณ จอมจิตร

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพรรณีย์ สวายพล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวณัฐญา ทองวิเศษ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายฆษิพัฒน์ บุญเบ้า

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายเอกวิทย์ จันทร์ไทย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวหนึ่งฤทัย ปะยงค์รัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววรจนา ปรอยกนะโทก

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนันทภัส สายทอง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางยุพิน จันทะชัย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวณัฏฐา คงประโคน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางภัคสรณ์ พลพวก

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางกชพร มงคลนิยม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางวรนุช โททัสสะ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางลดาวรรณ์ รักสัตย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวพัชรินทร์ ชูรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายณัฐพล มุ่งดี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายอภิสิทธิ์ ทีปชมภู

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวกนกนาถ จันทร์งาม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวนลินพร ลิ่วประโคน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวภัทราพร เพชรประกอบ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสายสมร อารีย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ผู้อำนวยการ

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์