มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
   ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผอ. ศกศ.บร. ได้เข้าประชุมเตรียมความพร้อมงานมหกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่  23  พฤศจิกายน 2561 เจ้าภาพมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ฯ โดยมีนายสุรพล  เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. กลุ่ม 4 เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยนางกนกวลี  กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 นางอรอินทร์  คลองมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สังกัด สศศ. กลุ่ม 3 และ กลุ่ม 4 เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงการเตรียมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กลุ่ม การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ผู้อำนวยการ

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์