มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
   ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มกราคม 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีนายคูณ นามบุรินทร์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายประกิจ แมนประโคน รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ผู้ปกครองและนักเรียนจากทุกหน่วยอำเภอมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมสันทนาการต่างๆ การแจกของรางวัลและมอบของขวัญให้กับนักเรียน และการบริการอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดี ได้แก่ โรงภาพยนตร์ MVP โรงแรมเดอสิตา มาจัดบูทบริการอาหารและมอบของรางวัลพิเศษ 
ทางศูนย์การศึกพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาสนับสนุนงานกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 มา ณ โอกาสนี้

ผู้อำนวยการ

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์