มุ่งให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ครูและบุคลากรสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
   เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ตั้ง เลขที่ ๒๑๕ บ้านโพธิ์ศรีสุข ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หมายเลข โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๖๖๑๐๖ หมายเลขโทรสาร ๐๔๔-๖๖๖๑๐๖ Email: Brucenter@hotmail.com Website: www.buriramspecial.go.th เนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๒๓ อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดสื่อสิ่งอำนวยความ สะดวก สื่อ การให้บริการและความช่วยเหลือเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและโรงเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ซึ่งระยะแรกสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายไพรัช ศรีพลัง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ปัจจุบันได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมือง (เดิม) ถนนพิทักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอาคารชั้นเดียวโดยมีนายไพรัช ศรีพลัง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และมีนายอนุ เหมือนอินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ และมีนายวิษณุ โพธิ์ใจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ปัจจุบัน 


ผู้อำนวยการ

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์