เอกสารทั้งหมด

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม

รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน

รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม

รายงานงบทดลองเดือนมกราคม

รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์

รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม

รายงานงบทดลองเดือนเมษายน

รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรองรับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการจัดการศึกษาฯ

กำหนดการ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ปฏิทินการขอรับเงินอุดหนุนสื่อฯ สิ่งอำนวยความสะดวก

รายงานงบทดลองเดือนมิถุนายน

รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม 2562

เรื่องที่ 2.2รายละเอียดประกอบบัญชีงบทดลอง

รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2562