เอกสารทั้งหมด

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม

รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน

รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม

รายงานงบทดลองเดือนมกราคม

รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์

รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม

รายงานงบทดลองเดือนเมษายน

รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรองรับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการจัดการศึกษาฯ

กำหนดการ กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ปฏิทินการขอรับเงินอุดหนุนสื่อฯ สิ่งอำนวยความสะดวก

รายงานงบทดลองเดือนมิถุนายน

รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม 2562

เรื่องที่ 2.2รายละเอียดประกอบบัญชีงบทดลอง

รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2562

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลองตุลาคม62

งบทดลองพฤศจิกายน62

งบทดลองธันวาคม2562