ข้อมูลบุคลากร

ข้าราชการ

นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์

นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์

ครู คศ.2
นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ

นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ

ครู คศ.2
นายวิฑูรย์ มั่งมี

นายวิฑูรย์ มั่งมี

ครู คศ.1
นางสาววัชราภรณ์ แก้วแสน

นางสาววัชราภรณ์ แก้วแสน

ครู คศ.1
นายเรวัต สีน้ำเงิน

นายเรวัต สีน้ำเงิน

ครู คศ.1
นางสาวปรีดาวรรณ ศรีพลแท่น

นางสาวปรีดาวรรณ ศรีพลแท่น

ครู คศ. 1
นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุล

นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุล

ครู คศ.1
นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น

นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น

ครู คศ.1
นางยุวดี ด้วงทา

นางยุวดี ด้วงทา

ครู คศ.1
นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์

นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์

ครู คศ.1
นางสาวปณิตา  วงษ์คำ

นางสาวปณิตา วงษ์คำ

ครู คศ.1
นางสาวยุวลักษณ์ ศรีแนน

นางสาวยุวลักษณ์ ศรีแนน

ครูผู้ช่วย
นางสาวกรรณิกา พาบุดดา

นางสาวกรรณิกา พาบุดดา

ครูผู้ช่วย
นายรบชัย บัวทอง

นายรบชัย บัวทอง

ครูผู้ช่วย
นางรุ่งณภา สุภาพรม

นางรุ่งณภา สุภาพรม

ครูผู้ช่วย
นางสาววิชชาพร ศรสาลิ

นางสาววิชชาพร ศรสาลิ

ครูผู้ช่วย
นางสาวปาริยา คำมงคล

นางสาวปาริยา คำมงคล

ครูผู้ช่วย
นางสาววิสา ญาณอุบล

นางสาววิสา ญาณอุบล

ครูผู้ช่วย