ข้อมูลบุคลากร

ข้าราชการ

นางสาวอรญา  ชาญเดชสิทธิกุล

นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล

ครู คศ.2
นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ

นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริ

ครู คศ.2
นายวิฑูรย์ มั่งมี

นายวิฑูรย์ มั่งมี

ครู คศ.1
นางสาววัชราภรณ์ ชัยชนะ

นางสาววัชราภรณ์ ชัยชนะ

ครู คศ.1
นายเรวัต สีน้ำเงิน

นายเรวัต สีน้ำเงิน

ครู คศ.1
นางสาวปรีดาวรรณ ศรีพลแท่น

นางสาวปรีดาวรรณ ศรีพลแท่น

ครู คศ. 1
นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น

นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น

ครู คศ.1
นางยุวดี ด้วงทา

นางยุวดี ด้วงทา

ครู คศ.1
นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์

นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์

ครู คศ.1
นางสาวปณิตา  วงษ์คำ

นางสาวปณิตา วงษ์คำ

ครู คศ.1
นางสาวยุวลักษณ์ ศรีแนน

นางสาวยุวลักษณ์ ศรีแนน

ครูผู้ช่วย
นางสาวปาริยา คำมงคล

นางสาวปาริยา คำมงคล

ครูผู้ช่วย
นางสาวกรรณิกา พาบุดดา

นางสาวกรรณิกา พาบุดดา

ครูผู้ช่วย
นายรบชัย บัวทอง

นายรบชัย บัวทอง

ครูผู้ช่วย
นางรุ่งณภา สุภาพรม

นางรุ่งณภา สุภาพรม

ครูผู้ช่วย
นางสาวมาลิสา  วันพุดชา

นางสาวมาลิสา วันพุดชา

ครูผู้ช่วย
นางวัชราพร  สายสิงห์

นางวัชราพร สายสิงห์

ครูผู้ช่วย
นางสาววิสา ญาณอุบล

นางสาววิสา ญาณอุบล

ครูผู้ช่วย
นางสาววิชชาพร ศรสาลิ

นางสาววิชชาพร ศรสาลิ

ครูผู้ช่วย
นางสาวนรินทร   นามวิชา

นางสาวนรินทร นามวิชา

ครูผู้ช่วย
นายอิทธิชาติ  บัวแย้ม

นายอิทธิชาติ บัวแย้ม

ครูผู้ช่วย
นางสาวศุภธิดา  ปสันตา

นางสาวศุภธิดา ปสันตา

ครูผู้ช่วย
นางสาวจริยา  เหมี้ยงหอม

นางสาวจริยา เหมี้ยงหอม

ครูผู้ช่วย
นางสาววราภรณ์  ศรีดวงดี

นางสาววราภรณ์ ศรีดวงดี

ครูผู้ช่วย
นายกรรญดา  ณิชกุลโรชา

นายกรรญดา ณิชกุลโรชา

ครูผู้ช่วย