ข้อมูลบุคลากร

พนักงานราชการ

นายณัฎฐภูมิ สุระศร

นายณัฎฐภูมิ สุระศร

ครูผู้สอน
นายเชาวลิต  สุรัติมงคล

นายเชาวลิต สุรัติมงคล

ครูผู้สอน
นางสิริวรรณ  นนตานอก

นางสิริวรรณ นนตานอก

ครูผู้สอน
นางสาวฐายิกา  สุขแสวง

นางสาวฐายิกา สุขแสวง

ครูผู้สอน
นางสาวสุภัทรา  ขอนรัมย์

นางสาวสุภัทรา ขอนรัมย์

ครูผู้สอน
นายไพศาล  ห้องหนองซำ

นายไพศาล ห้องหนองซำ

ครูผู้สอน
นางสาวจิตตินันทน์  นัยเนตร

นางสาวจิตตินันทน์ นัยเนตร

ครูผู้สอน
นางสาวขนิษฐา สีพูน

นางสาวขนิษฐา สีพูน

ครูผู้สอน
นางสาวอลิศษา  วัฒนวงศ์สันติ

นางสาวอลิศษา วัฒนวงศ์สันติ

ครูผู้สอน