ข้อมูลบุคลากร

พนักงานราชการ

นายณัฎฐภูมิ สุระศร

นายณัฎฐภูมิ สุระศร

ครูผู้สอน
นายเชาวลิต  สุรัติมงคล

นายเชาวลิต สุรัติมงคล

ครูผู้สอน
นางสาวสิริวรรณ  วิเศษวงษา

นางสาวสิริวรรณ วิเศษวงษา

ครูผู้สอน
นางสาวฐายิกา  สุขแสวง

นางสาวฐายิกา สุขแสวง

ครูผู้สอน
นางสาวสุภัทรา  ขอนรัมย์

นางสาวสุภัทรา ขอนรัมย์

ครูผู้สอน
นายไพศาล  ห้องหนองซำ

นายไพศาล ห้องหนองซำ

ครูผู้สอน
นางสาวจิตตินันทน์  นัยเนตร

นางสาวจิตตินันทน์ นัยเนตร

ครูผู้สอน