ข้อมูลบุคลากร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติฯ

นายศิริศักดิ์ ดวงน้อย

นายศิริศักดิ์ ดวงน้อย

ผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ
นายขวัญชัย ทุมนานอก

นายขวัญชัย ทุมนานอก

ผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ
นางสาวอัมพร ใหญ่เลิศ

นางสาวอัมพร ใหญ่เลิศ

ผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ
นายอาทิตย์ คะเย็นรัมย์

นายอาทิตย์ คะเย็นรัมย์

ผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ