ข้อมูลบุคลากร

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายศัตรูพ่าย พ่อค้า

นายศัตรูพ่าย พ่อค้า

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวมณฑกานต์ พันธ์ศรี

นางสาวมณฑกานต์ พันธ์ศรี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวบุหลัน อันไธสง

นางสาวบุหลัน อันไธสง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายกิติ เรื่องไพศาล

นายกิติ เรื่องไพศาล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางดวงพร จะโรรัมย์

นางดวงพร จะโรรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางวรรณณิกา พิศภิรมย์

นางวรรณณิกา พิศภิรมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายมนตรี รอดประสิทธิ์

นายมนตรี รอดประสิทธิ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายอัครวัฒน์ สุทธิ

นายอัครวัฒน์ สุทธิ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางมณเฑียร เพชรเลิศ

นางมณเฑียร เพชรเลิศ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุวรรณา มะโนบาล

นางสาวสุวรรณา มะโนบาล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาววลัยลักษณ์ คุณรักษ์

นางสาววลัยลักษณ์ คุณรักษ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวอุมาพร มีลา

นางสาวอุมาพร มีลา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายสุรศักดิ์ ประเสริฐสวัสดิ์

นายสุรศักดิ์ ประเสริฐสวัสดิ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายณัฐพล อุทุมพร

นายณัฐพล อุทุมพร

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาววัชราภรณ์ ผลโธสง

นางสาววัชราภรณ์ ผลโธสง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายวีระวัฒน์ จิรัมย์

นายวีระวัฒน์ จิรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางวัชรินทร์ ยานุทัย

นางวัชรินทร์ ยานุทัย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวเสาวลักษณ์ สีสิ่ว

นางสาวเสาวลักษณ์ สีสิ่ว

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางเบ็ญ ทุมนานอก

นางเบ็ญ ทุมนานอก

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสมาน ปักเสติ

นางสมาน ปักเสติ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายกิตติศักดิ์ เจริญรัมย์

นายกิตติศักดิ์ เจริญรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายอธิชาติ บัวแย้ม

นายอธิชาติ บัวแย้ม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางภัทรมณี ยิ่งประโคน

นางภัทรมณี ยิ่งประโคน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางอธิชา ทัตสอย

นางอธิชา ทัตสอย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางปุณยวี ชนุดรัมย์

นางปุณยวี ชนุดรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวปณิสรา พรมศรี

นางสาวปณิสรา พรมศรี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพิชญา ธงชัย

นางสาวพิชญา ธงชัย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพัชรี ทองชมภู

นางสาวพัชรี ทองชมภู

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางพรสวรรค์ ชุดพิมาย

นางพรสวรรค์ ชุดพิมาย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางศิริวรรณ จอมจิตร

นางศิริวรรณ จอมจิตร

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพรรณีย์ สวายพล

นางสาวพรรณีย์ สวายพล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวณัฐญา ทองวิเศษ

นางสาวณัฐญา ทองวิเศษ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายฆษิพัฒน์ บุญเบ้า

นายฆษิพัฒน์ บุญเบ้า

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายเอกวิทย์ จันทร์ไทย

นายเอกวิทย์ จันทร์ไทย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวหนึ่งฤทัย ปะยงค์รัมย์

นางสาวหนึ่งฤทัย ปะยงค์รัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาววรจนา ปรอยกนะโทก

นางสาววรจนา ปรอยกนะโทก

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนันทภัส สายทอง

นางสาวนันทภัส สายทอง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางยุพิน จันทะชัย

นางยุพิน จันทะชัย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวณัฏฐา คงประโคน

นางสาวณัฏฐา คงประโคน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางภัคสรณ์ พลพวก

นางภัคสรณ์ พลพวก

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางกชพร มงคลนิยม

นางกชพร มงคลนิยม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางวรนุช โททัสสะ

นางวรนุช โททัสสะ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางลดาวรรณ์ รักสัตย์

นางลดาวรรณ์ รักสัตย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพัชรินทร์ ชูรัมย์

นางสาวพัชรินทร์ ชูรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายณัฐพล มุ่งดี

นายณัฐพล มุ่งดี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายอภิสิทธิ์ ทีปชมภู

นายอภิสิทธิ์ ทีปชมภู

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวกนกนาถ จันทร์งาม

นางสาวกนกนาถ จันทร์งาม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนลินพร ลิ่วประโคน

นางสาวนลินพร ลิ่วประโคน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวภัทราพร เพชรประกอบ

นางสาวภัทราพร เพชรประกอบ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสายสมร อารีย์

นางสาวสายสมร อารีย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ