เกี่ยวกับศูนย์

ประวัติศูนย์

ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ตั้ง เลขที่ ๒๑๕ บ้านโพธิ์ศรีสุข ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หมายเลข โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๖๖๑๐๖ หมายเลขโทรสาร ๐๔๔-๖๖๖๑๐๖ Email: Brucenter@hotmail.com Website: www.buriramspecial.go.th เนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ ๒๓ อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดสื่อสิ่งอำนวยความ สะดวก สื่อ การให้บริการและความช่วยเหลือเกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและโรงเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ซึ่งระยะแรกสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายไพรัช ศรีพลัง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ปัจจุบันได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ณ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมือง (เดิม) ถนนพิทักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอาคารชั้นเดียวโดยมีนายไพรัช ศรีพลัง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และมีนายอนุ เหมือนอินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ และมีนายวิษณุ โพธิ์ใจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ปัจจุบัน