เอกสารทั้งหมด

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรองรับรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการจัดการศึกษาฯ

ปฏิทินการขอรับเงินอุดหนุนสื่อฯ สิ่งอำนวยความสะดวก

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลอง เดือนมกราคม 2563

งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองเดือนมีนาคม63

งบทดลอง เดือนเมษายน 2563

ประกาศค่าเป้าหมายศูนย์

งบทดลองเดือน พ.ค.

กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕63

งบทดลองเดือนมิถุนายน

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

งบทดลองเดือนก.ค.63

งบทดลองเดือนสิงหาคม2563

รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2563

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญทดลอง

รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี 64

แผนพัฒนาการศึกษา 62-64(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

คำสั่งสายงาน แก้ไขล่าสุด 9 พ.ย. 63

รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563

กิจกรรมสร้างขวัญให้กำลังใจ 28 ธ.ค.63

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2563