เอกสารทั้งหมด

ตัวอย่าง เล่มรายงานผลข้าราชการ พนักงานราชการ อัตราจ้าง

เอกสารสัญญาจ้าง

ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

แบบฟร์อมSAR

แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครู

แบบประเมินพนักงานราชการ-ครูอัตราจ้าง

รูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานฯลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครูID PLAN