เอกสารทั้งหมด

รูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานฯลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการทุกตำแหน่ง

แบบประเมินพนักงานราชการ

ตัวอย่าง เล่มรายงานผลข้าราชการ พนักงานราชการ อัตราจ้าง

1.ฟอร์มแบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ครู ปีการศึกษา 2563

เอกสารสัญญาจ้าง

ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง