ข้อมูลบุคลากร

ข้าราชการ

นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล

นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกุล

ครู คศ.2
นายวิฑูรย์ มั่งมี

นายวิฑูรย์ มั่งมี

ครู คศ.1
นางสาวปรีดาวรรณ ศรีพลแท่น

นางสาวปรีดาวรรณ ศรีพลแท่น

ครู คศ. 1
นางสาววัชราภรณ์ ชัยชนะ

นางสาววัชราภรณ์ ชัยชนะ

ครู คศ.1
นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น

นางรุ่งทิวาพร ถูสินแก่น

ครู คศ.1
นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์

นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์

ครู คศ.1
นางสาวปาริยา คำมงคล

นางสาวปาริยา คำมงคล

ครู คศ.1
นางสาวกรรณิกา พาบุดดา

นางสาวกรรณิกา พาบุดดา

ครู คศ.1
นายรบชัย บัวทอง

นายรบชัย บัวทอง

ครู คศ.1
นางรุ่งณภา สุภาพรม

นางรุ่งณภา สุภาพรม

ครู คศ.1
นางสาวมาลิสา วันพุดชา

นางสาวมาลิสา วันพุดชา

ครูผู้ช่วย
นางวัชราพร สายสิงห์

นางวัชราพร สายสิงห์

ครูผู้ช่วย
นางสาววิสา ญาณอุบล

นางสาววิสา ญาณอุบล

ครูผู้ช่วย
นางสาววิชชาพร ศรสาลี

นางสาววิชชาพร ศรสาลี

ครูผู้ช่วย
นางสาวนรินทร  นามวิชา

นางสาวนรินทร นามวิชา

ครูผู้ช่วย
นายอิทธิชาติ บัวแย้ม

นายอิทธิชาติ บัวแย้ม

ครูผู้ช่วย
นางสาวศุภธิดา ปสันตา

นางสาวศุภธิดา ปสันตา

ครูผู้ช่วย
นางสาววราภรณ์ ศรีดวงดี

นางสาววราภรณ์ ศรีดวงดี

ครูผู้ช่วย
นางสาวจริยา เหมี้ยงหอม

นางสาวจริยา เหมี้ยงหอม

ครูผู้ช่วย
นายเชาวลิต สุรัติมงคล

นายเชาวลิต สุรัติมงคล

ครูผู้ช่วย
นายณัฎฐภูมิ สุระศร

นายณัฎฐภูมิ สุระศร

ครูผู้ช่วย
นางสิริวรรณ นนตานอก

นางสิริวรรณ นนตานอก

ครูผู้ช่วย
นางสาวฐายิกา สุขแสวง

นางสาวฐายิกา สุขแสวง

ครูผู้ช่วย
นางสาวจิตตินันทน์ นัยเนตร

นางสาวจิตตินันทน์ นัยเนตร

ครูผู้ช่วย
นางสาวเนตรนรินทร์ เขางาม

นางสาวเนตรนรินทร์ เขางาม

ครู คศ.1
นางสาวนิรมล ศรีพรมมา

นางสาวนิรมล ศรีพรมมา

ครูผู้ช่วย
นายคมสันต์ พลึกรุ่งโรจน์

นายคมสันต์ พลึกรุ่งโรจน์

ครูผู้ช่วย
นางสาวโสภา สืบสุนทร

นางสาวโสภา สืบสุนทร

ครู คศ.1