ข้อมูลบุคลากร

พนักงานราชการ

นางสาวสุภัทรา  ขอนรัมย์

นางสาวสุภัทรา ขอนรัมย์

ครูผู้สอน
นายไพศาล  ห้องหนองซำ

นายไพศาล ห้องหนองซำ

ครูผู้สอน
นางสาวขนิษฐา สีพูน

นางสาวขนิษฐา สีพูน

ครูผู้สอน
นางสาวอลิศษา  วัฒนวงศ์สันติ

นางสาวอลิศษา วัฒนวงศ์สันติ

ครูผู้สอน
นางสาวหนึ่งฤทัย ปะยงค์รัมย์

นางสาวหนึ่งฤทัย ปะยงค์รัมย์

ครูผู้สอน
นางสาวณัฏฐา คงประโคน

นางสาวณัฏฐา คงประโคน

ครูผู้สอน
นางสาวบุหลัน อันไธสง

นางสาวบุหลัน อันไธสง

ครูผู้สอน
นายโยธิน วงศ์คำ

นายโยธิน วงศ์คำ

ครูผู้สอน
นางสาวฐัทธิฏา เดิมทำรัมย์

นางสาวฐัทธิฏา เดิมทำรัมย์

ครูผู้สอน