ข้อมูลบุคลากร

พนักงานราชการ

นางสาววัชรินทร์พร บุตรเอก

นางสาววัชรินทร์พร บุตรเอก

ครูผู้สอน
นางสาวหนึ่งฤทัย ปะยงค์รัมย์

นางสาวหนึ่งฤทัย ปะยงค์รัมย์

ครูผู้สอน
นางสาวณัฏฐา คงประโคน

นางสาวณัฏฐา คงประโคน

ครูผู้สอน
นางภัคสรณ์ พลพวก

นางภัคสรณ์ พลพวก

ครูผู้สอน
นางสาวบุหลัน อันไธสง

นางสาวบุหลัน อันไธสง

ครูผู้สอน
นายโยธิน วงศ์คำ

นายโยธิน วงศ์คำ

ครูผู้สอน
นางสาวฐัทธิฏา เดิมทำรัมย์

นางสาวฐัทธิฏา เดิมทำรัมย์

ครูผู้สอน
นายศิวกร พิมพา

นายศิวกร พิมพา

ครูผู้สอน
นายทชมณ มัยรัตน์

นายทชมณ มัยรัตน์

ครูผู้สอน
นางสาวจิฎาภา  แสนสายเนตร

นางสาวจิฎาภา แสนสายเนตร

ครูผู้สอน