ข้อมูลบุคลากร

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวสายสมร อารีย์

นางสาวสายสมร อารีย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวณัฐญา ทองวิเศษ

นางสาวณัฐญา ทองวิเศษ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพรรณีย์ สวายพล

นางสาวพรรณีย์ สวายพล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางศิริวรรณ จอมจิตร

นางศิริวรรณ จอมจิตร

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางพรสวรรค์ ชุดพิมาย

นางพรสวรรค์ ชุดพิมาย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพัชรี ทองชมภู

นางสาวพัชรี ทองชมภู

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพิชญา เพชรมาก

นางสาวพิชญา เพชรมาก

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนันทภัส สายทอง

นางสาวนันทภัส สายทอง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวกนกนาถ จันทร์งาม

นางสาวกนกนาถ จันทร์งาม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพัชรินทร์ ชูรัมย์

นางสาวพัชรินทร์ ชูรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุวรรณา มะโนบาล

นางสาวสุวรรณา มะโนบาล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางมณเฑียร เพชรเลิศ

นางมณเฑียร เพชรเลิศ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายอัครวัฒน์ สุทธิ

นายอัครวัฒน์ สุทธิ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายมนตรี รอดประสิทธิ์

นายมนตรี รอดประสิทธิ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางวรรณณิกา พิศภิรมย์

นางวรรณณิกา พิศภิรมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางดวงพร จะโรรัมย์

นางดวงพร จะโรรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายกิติ เรืองไพศาล

นายกิติ เรืองไพศาล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวมณฑกานต์ พันธ์ศรี

นางสาวมณฑกานต์ พันธ์ศรี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวอุมาพร แสนรัมย์

นางสาวอุมาพร แสนรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายสุรศักดิ์ ประเสริฐสวัสดิ์

นายสุรศักดิ์ ประเสริฐสวัสดิ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายณัฐพล อุทุมพร

นายณัฐพล อุทุมพร

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางอธิชา ทัตสอย

นางอธิชา ทัตสอย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางภัทรมณี ยิ่งประโคน

นางภัทรมณี ยิ่งประโคน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายกิตติศักดิ์ เจริญรัมย์

นายกิตติศักดิ์ เจริญรัมย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสมาน ปักเสติ

นางสมาน ปักเสติ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางเบ็ญ ทุมนานอก

นางเบ็ญ ทุมนานอก

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางวัชรินทร์ ยานุทัย

นางวัชรินทร์ ยานุทัย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายศัตรูพ่าย พ่อค้า

นายศัตรูพ่าย พ่อค้า

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุมาลี ประเสริฐสวัสดิ์

นางสาวสุมาลี ประเสริฐสวัสดิ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายชาญชัย ชาญเลิศ

นายชาญชัย ชาญเลิศ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวอรปรียา บุญรอด

นางสาวอรปรียา บุญรอด

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายวันชัย จันทราสูงเนิน

นายวันชัย จันทราสูงเนิน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวกัญญารัตน์ บุญเขื่อง

นางสาวกัญญารัตน์ บุญเขื่อง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายภคพล สิมมะวงศ์

นายภคพล สิมมะวงศ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวกรกนก หาญประโคน

นางสาวกรกนก หาญประโคน

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพันทิวา แก่นใส

นางสาวพันทิวา แก่นใส

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวปวีณ์สุดา เพชรทองกลม

นางสาวปวีณ์สุดา เพชรทองกลม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนันทวัน บาลโสง

นางสาวนันทวัน บาลโสง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายกฤษฏา บุญลือ

นายกฤษฏา บุญลือ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวปวีณา หอมชื่น

นางสาวปวีณา หอมชื่น

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวมณฑา ทองมา

นางสาวมณฑา ทองมา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ