รายละเอียดข่าว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16059TIzaynXrasdxlCpn0pMRq9V5lEgO