รายละเอียดข่าว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับ เด็กพิการ ค่าปรับปรุงพัฒนา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)