รายละเอียดหน่วยบริการประจำอำเภอ

หน่วยบริการหนองกี่

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook หน่วยบริการอำเภอหนองกี่ https://shorturl.asia/De5ZG  

               ที่ตั้ง เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี 106 หมู่ที่ 8 บ้านประชาพัฒนา ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
               หน่วยบริการหนองกี่ มีบุคลากรทั้งสิ้น 4 คน แบ่งออกเป็น ข้าราชการ - คน พนักงานราชการ 1 คน  อัตราจ้าง  -  คน พี่เลี้ยง  3  คน และคนงาน  - คน  ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

จำนวนวันที่ให้บริการที่หน่วยบริการ/สัปดาห์

โทรศัพท์

1

นางสาวฐัทธิฎา  เดิมทำรัมย์

พนักงานราชการ

5

094-4658456

2

นางสาวมณฑา ทองมา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

5

 -

3

นางสาวสายสมร อารีย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

5

4

นายธีรภัทร  ปัชตา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

5

 

                 ข้อมูลนักเรียนที่รับบริการ

ที่

ประเภทความพิการ

จำนวนเด็กพิการ

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

-

-

-

 

2

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

-

-

-

 

3

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

9

7

16

 

4

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

5

3

8

 

5

บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

-

-

-

 

6

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

-

-

-

 

7

บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

-

-

-

 

8

บุคคลออทิสติก

-

-

-

 

9

บุคคลพิการซ้อน

-

1

1

 

รวมทั้งสิ้น

14

11

25

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563